บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง)

“บริการที่มีประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่อง คุ้มราคาค่าบริการ”

วัตถุประสงค์ของการบริการของ บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง)

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) เราเน้นถึงสุขอนามัยในความเป็นอยู่ของผู้บริโภคที่ดี ทำให้การใช้สารเคมีกำจัดแมลง ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการกำจัดแมลง ปลวก มด ยุง หนู ซึ่ง บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) ยึดมั่นที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยทีมงาน และทีมที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นทีมงานที่ปรึกษาทางด้านการกำจัดแมลงที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ตลอดจนบุคลากรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านวิชาการด้านการกำจัดแมลง และด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวสารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสบการณ์ในการบริการด้านกำจัดแมลงอย่างดีเยี่ยม เพื่อรองรับในการให้บริการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำจัดแมลงในทุกสถานที่ เช่น ภายในอาคารบ้านเรือน บริษัทฯ สำนักงาน คอนโดมิเนี่ยม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม ตลอดจนร้านอาหาร เป็นต้น

ความเชื่อมั่นในการบริการด้านกำจัดปลวกและกำจัดแมลง

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง)

มีความเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมด้านกำจัดแมลงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การบริการของเรา มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นบริษัทเราและหลายๆบริษัทฯจึงได้เข้าร่วมกับชมรมกำจัดแมลง ได้จัดการสัมมนาจัดการฝึกกอบรมด้านกำจัดแมลงให้กับพนักงาน ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานในการกำจัดแมลง เทคนิคและวิธีการการใหม่ๆด้านกำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

อีกทั้งบริการของเราเน้น “ลูกค้าต้องมาก่อน” ฉะนั้นการบริการของเราต้องมีมาตรฐานสูงสุด พร้อมรับคำติชมของลูกค้า ตลอดเวลา บริษัทฯมีโปรแกรมในการสอบถามข้อมูลหรือเข้าเยี่ยม ลูกค้าหลังการบริการกำจัดแมลงทุกๆเดือนเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อดีข้อเสียในการทำบริการของเรา และลูกค้าสามารถประเมินผลงานการทำบริการกำจัดแมลงได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นอย่างดีที่สุด

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) มีระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยเรามีเทคนิคในการทำงานที่มีรูปแบบและขั้นตอนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการดูงานด้านกำจัดแมลงจากต่างประเทศ บริษัทฯจึงรับประกันได้ว่าการทำงานทุกขั้นตอนของ พนักงานใน บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) เป็นการทำงานที่มีความชำนาญ อย่างแท้จริงและมีศักยภาพสูงสุด

ดังปรัชญาของเราคือ “ บริการมีประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่อง คุ้มราคาค่าบริการ ”

การพัฒนาสู่อนาคต…..

บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง) มีความตั้งใจอันแน่วแน่ในการดำรงความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจกำจัดแมลง โดยการพัฒนาทางด้านเทคนิค วิธีการ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือด้านกำจัดแมลงที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ มีความรู้ มีความชำนาญและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเป้าหมายของบริษัทฯคือ เราจะต้องขยายสาขาเพื่อรองรับลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งสี่ภาคของประเทศไทย

ใบรับรองต่างๆของ บริษัท บีเค เพสท์คอนโทรล จำกัด/(บี.เค.กรุ๊ป กำจัดแมลง)

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
ประกันสังคม (กท.39)
ทะเบียนประกันสังคม
หนังสือรับรองกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือรับรองกระทรวงสาธารณสุข 2560
หนังสือรับรองบริษัท
ประสบการณ์ทำงานนักวิชาการ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2และ ชนิดที่ 3