แมลงวันบ้าน

แมลงวัน (Flies)
จัดเป็นแมลงศัตรูสำคัญอีกชนิดหนึ่งของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เนื่องด้วยสามารถก่อความรำคาญ และเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่ติดต่อสู่คน และสัตว์ เช่น โรคท้องร่วง บิด และไข้รากสาดน้อย เป็นต้น
แมลงวันที่พบเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และสัตว์มากที่สุดคือ แมลงวันบ้าน

แมลงวันบ้าน (House Fly; Musca domestica)

เป็นแมลงวันที่พบมากที่สุด มีมากถึงร้อยละ 83 ของแมลงวันทั้งหมด พบได้ทั่วไปตามบ้านเรือน กองขยะ เศษอาหาร ซากศัตว์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเศษอาหารหรือซากสัตว์เน่า
แมลงวันบ้านเป็นตัวการหลักที่นำพาเชื้อโรคและระบาดได้ในทุกพื้นที่ พวกมันชอบอาหารทุกชนิด ทั้งอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ เศษอาหาร และอุจจาระ การพบแมลงวันตัวเต็มวัยมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกิจกรรมของแมลงวันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อาจพบตัวอ่อนขณะคลานออกจากจุดผสมพันธุ์ เพื่อเติบโตต่อไปเป็นดักแด้

ลักษณะทางกายภาพของแมลงวันบ้าน

ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 5–8 มม.
ช่วงอกสีเทามีแถบบางๆ 4 แถบ
ช่วงท้องสีเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง มีขนปกคลุมทั่วตัวซึ่งใช้เป็นอวัยวะรับรส
ดวงตาซับซ้อน – ตาของมันมีเลนส์นับพันทำให้มองเห็นภาพได้ในมุมกว้าง
เส้นเลือดที่ 4 บนปีกมีลักษณะงอโค้งและปลายปีกเรียวแหลมเล็กน้อย
ตัวอ่อนมีสีขาว ลักษณะเรียวเล็กลงไปจนถึงฝั่งหัว มีช่องหายใจ 2 จุดบริเวณช่วงท้ายลำตัว ไม่มีขาและเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว 12 มม.

วงจรชีวิต

แมลงวันบ้านเติบโตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย พวกมันผสมพันธุ์บนพืชผักเน่าเปื่อยที่มีความชื้น เช่น ในถังขยะที่เปิดอยู่ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง

วางไข่ครั้งละ 120 ถึง 150 ใบ ฟักเป็นตัวได้ภายใน 8 – 72 ชั่วโมง
ตัวอ่อนแมลงวันบ้านใช้เวลา 3 – 60 วัน เพื่อเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ดักแด้ใช้เวลา 3 – 28 วัน เพื่อเติบโตเต็มที่
ในที่ร่มสามารถพบแมลงวันบ้านได้ตามผนัง พื้น หรือเพดาน ส่วนที่กลางแจ้ง พบแมลงวันได้ตามต้นไม้ บนพื้น รั้ว กองปุ๋ยหมัก และถังขยะ
ตอนกลางคืนพวกมันชอบอาศัยอยู่บริเวณแหล่งอาหารที่สูงประมาณ 5 ถึง 15 ฟุตเหนือพื้นดิน

วิธีแพร่เชื้อของแมลงวัน
วิธีเชิงกล (Mechanical Transmission)
เชื้อโรคส่วนใหญ่จะถูกนำโดยวิธีนี้เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเอาขาหน้าถูกันเมื่อเวลาที่แมลงวันกินอาหารอิ่มแล้ว ทำให้เชื้อโรคตามลำตัวและขา ร่วงลงในอาหาร เมื่อคนบริโภคอาหารนั้นเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้ เช่น โรคทางเดินอาหาร บิด พยาธิ เป็นต้น
วิธีสำรอกใส่อาหาร (Propagating Transmission)
เนื่องจากแมลงวันมีวิธีการกินอาหารโดยการสำรอกน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารมาละลายของแข็งก่อน แล้วจึงดูดกลับเข้าไปใหม่ ทำให้เชื้อโรคถูกถ่ายออกจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร (Crop) ลงสู่อาหารในที่สุด
ในทำนองเดียวกันนิสัยชอบถ่ายมูลรดบนอาหารก็ทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนลงสู่อาหารได้เช่นกัน เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น
วิธีเป็นโฮสต์กึ่งกลาง (Intermediate Host)
ตัวอ่อนของหนอนพยาธิจะอาศัยอยู่ในตัวของแมลง เมื่อเจริญเป็นระยะติดต่อแล้ว หนอนพยาธิก็หาทางออกจากแมลงวันเข้าสู่ร่างกาย เช่น โรคพยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ เป็นต้น
วิธีการวางไข่หรือแพร่พันธุ์ เป็นระยะตัวหนอนไว้ตามแผล หนอง ฝี ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคไมยาชีส (Myaisis)

ผลกระทบจากแมลงวัน
แมลงวันนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญ กรณีที่มีแมลงวันชุกชุมมากจะชอบบินมาจับ มาเกาะตามตัว ตามใบหน้าของคนเราทำให้เกิดความรำคาญเป็นอย่างมาก และที่สำคัญยังเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคต่างๆ
แมลงวันเป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ไทฟอยด์ (Typhoid) อุจจาระร่วงอย่างแรง(Cholera) อุจจาระร่วง ตาแดง ริดสีดวงตา(Trachoma) โรคบิดมีตัว โรคบิดไม่มีตัว โปลิโอ แอนเทร็กซ์(Anthrax) วัณโรค พยาธิปากขอ
พยาธิไส้เดือนตัวกลม เป็นต้น แมลงวันจะสำรอกน้ำลาย และน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารออกมาช่วยย่อยหรือละลายอาหาร ทำให้แมลงวันเป็นพาหะนำโรคและแพร่เชื้อโรคจากเสมหะ อุจจาระ เศษขยะมูลฝอย ลงในอาหารคน
จากการที่แมลงวันตอมกินเสมหะเป็นอาหาร และกินอาหารทุกชนิดทำให้แมลงวันเป็นพาหะแพร่โรควัณโรคด้วย นอกจากนี้ แมลงวันยังมีนิสัยที่ช่วยให้แมลงวันเป็นตัวนำและแพร่เชื้อโรคได้อีกคือ ชอบถ่ายมูลลงบนอาหารของคน
และเมื่อแมลงวันกินอาหารอิ่มแล้ว มันจะถูหรือเสียดสีขาคู่หน้าของมัน ทำให้เชื้อโรคและไข่พยาธิที่ติดมากับขนขาร่วงหล่นลงบนอาหารของคน เมื่อคนกินอาหารนั้นก็จะได้รับเชื้อโรคติดต่อเข้าไปด้วย

แมลงวันเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้ทุกชนิด หาอาหารตามกองขยะมูลฝอย เศษอาหาร ซากสัตว์ อุจจาระ มูลสัตว์ ทำให้เชื้อโรค ไข่ของหนอนพยาธิติดมากับแมลงวันได้ โดยติดมากับขนตามลำตัว ติดมากับขนที่ขา ปนอยู่กับของเหลวในกระเพาะอาหาร และอยู่ในระบบทางเดินอาหารของแมลงวัน เมื่อแมลงวันมาตอมอาหารของมนุษย์ ก็จะนำเชื้อโรคและไข่ของหนอนพยาธิลงในอาหาร เมื่อคนบริโภคอาหารนั้นเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้

บริการกำจัด
หนูแมลงวันบ้าน

วิธีในการกำจัดแมลงวันบ้าน
สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
การใช้เครื่องดักแบบแผ่นกาวจับแมลงวันโดยจะติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 2.5 – 3 เมตร ในบริเวณพื้นที่ปิด
การใช้เคมีผงโรยใส่ลงไปในบริเวณแหล่งที่หมักหมมขยะเน่าเสียหรือสิ่งปฎิกูลที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวันเพื่อฆ่าไข่แมลงวัน เป็นต้น
การใช้เหยื่อพิษที่อาจเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้ ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาล สารเคมีเพื่อดึงดูดแมลงวัน จะต้องนำไปวางไว้ใกล้กับอาหาร
สเปรย์น้ำยาเคมีแบบคลุมพื้นที่บริเวณแหล่งขยะที่เน่าเปื่อย แหล่งแมลงวันชุกชุม แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันหรือแหล่งเกาะพักของแมลงวันเป็นต้น
ติดตามผลและควบคุมปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ให้คำแนะนำในเรื่องการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น แหล่งอาหาร แหล่งขยะ แหล่งเพาะพันธ์แมลงวัน เป็นต้น
สารเคมีที่ใช้ : cypermethrin, daltamethrin, permethrin, cyfluthrin, zeta-cypermethrin, bifenthrin

นัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น